CMD script

FOR /L %variable IN (start,step,end) DO command [command-parameters]

该集表示以增量形式从开始到结束的一个数字序列。因此,(1,1,5)将产生序列
1 2 3 4 5,(5,-1,1)将产生序列(5 4 3 2 1)

对二进制文件连接用copy /b 1.txt+2.txt 1.txt

例如1.txt是abc,2.txt是def,运行完之后,1.txt里面内容就是abcdef

for /l %i in (1,1,36) do (copy /b a.ts+seg-%i-v1-a1.ts>> a.ts)


CMD script
https://tokisaki.top/blog/cmd-script/
作者
Tokisaki Galaxy
发布于
2020年2月10日
许可协议